Miejsce przyjazne zwierzętom
Mała Szwajcaria to miejsce przyjazne dla zwierząt. Dla Twojego psa znajdzie się u nas cichy kącik oraz miska z wodą.

Otrzymaliśmy wyróżnienie w roku 2017, 2018, 2019 oraz 2020 w prestiżowym żółtym przewodniku Gault&Millau po restauracjach i hotelach w całej Polsce.
Dziękujemy!

Polityka prywatności serwisu https://www.malaszwajcaria.pl/ opisująca zasady przechowywania informacji w telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych Użytkownika oraz ochrony danych osobowych Użytkownika.

Spis treści
I. INFORMACIE OGÓLNE
 1. SŁOWNICZEK
 2. INFORMACJE PODSTAWOWE
II. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISU
 1. CELE I TERMIN PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 2. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
III. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE
 1. PRAWA UŻYTKOWNIKA
 2. PRAWO COFNIĘCIA ZGODY (art. 7 ust. 3 RODO)
 3. DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
IV. PLIKI COOKIES

V.ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI


I. INFORMACIE OGÓLNE
 1. SŁOWNICZEK
  Użyte w Polityce prywatności pojęcia mają podane niżej znaczenie:
  • Serwis – strona internetowa pod adresem https://www.malaszwajcaria.pl/;
  • Administrator - Mirosław Kasprzycki, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą PROSPERITY MIROSŁAW KASPRZYCKI, z siedzibą przy ul. Zamoyskiego 11, 34-550 Zakopane, posługujący się nr NIP: 6811107806, REGON: 362836092, jest administratorem danych osobowych Użytkowników;
  • Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu;
  • UPT - ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 Nr 171, poz. 1800, t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2460;
  • RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
  • Polityka prywatności – niniejszy dokument.


 2. INFORMACJE PODSTAWOWE

  1. Administrator decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych pozyskiwanych w ramach działania Serwisu. Administrator nie przetwarza danych osobowych szczególnej kategorii.

  2. Kontakt z Administratorem możliwy jest:
   • Pod adresem korespondencyjnym: ul. Zamojskiego 11, 34-550 Zakopane;
   • Pod adresem e-mail: restauracja@malaszwajcaria.pl;
   • Pod numerem telefonu: +48 600 07 61 07.

  3. Administrator dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Użytkowników korzystających z Serwisu.

II. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISU.

 1. CELE I TERMIN PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
  Dane osobowe Użytkownika, w zależności od relacji i potrzeb Użytkownika, mogą być przetwarzane przez Administratora w następujących celach, na wskazanej podstawie i przez podany czas:

  Dane osobowe związane z plikami cookies:
  Dane te nie dotyczą bezpośrednio tożsamości Użytkownika, lecz w połączeniu z innymi informacjami mogą stanowić dane osobowe i w związku z tym Administrator obejmuje je pełną ochroną przysługującą na gruncie RODO, gdyż przetwarzane są w celach:

  1. dostosowanie zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacja korzystania z Serwisu, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie i odpowiednio wyświetlić Serwis, dostosowany do indywidualnych potrzeb Użytkownika, co stanowi usprawiedliwiony cel na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – nie dłużej niż do czasu zgłoszenia sprzeciwu i nie dłużej niż w okresie niezbędnym dla realizacji powyższego celu, a maksymalnie przez 1 rok;

  2. zapewnienie bezpieczeństwa i prawidłowego funkcjonowania Serwisu i umożliwienie nieodpłatnego świadczenia przez Administratora usług drogą elektroniczną, co stanowi usprawiedliwiony cel na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – nie dłużej niż w okresie niezbędnym dla realizacji powyższego celu a maksymalnie przez 1 rok;

  3. tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownik korzysta z Serwisu, co umożliwia dostosowanie jego struktury i zawartości do oczekiwań Użytkownika - co stanowi usprawiedliwiony cel na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – nie dłużej niż w okresie niezbędnym dla realizacji powyższego celu a maksymalnie przez 1 rok;

  4. utrzymanie sesji Użytkownika, dzięki czemu Użytkownik jest rozpoznawany w Serwisie i nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie zamykać informacji o polityce cookies lub innego baneru informacyjnego lub reklamowego - co stanowi usprawiedliwiony cel na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – nie dłużej niż w okresie niezbędnym dla realizacji powyższego celu a maksymalnie przez 1 rok;

  5. prowadzenie działań marketingowych, za pomocą których Administrator personalizuje i dopasowuje treść reklam wyświetlanych w Serwisie do preferencji Użytkownika, tylko w zakresie zgody wyrażonej przez Użytkownika, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO – nie dłużej niż do wycofania zgody, a maksymalnie przez 12 miesięcy.

  Dane osobowe podane w formularzu rezerwacyjnym:

  1. obsługa formularza rezerwacji w celu wykonania umowy rezerwacji, co jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – nie dłużej, niż do zakończenia realizacji umowy lub wygaśnięcia roszczeń Administratora wynikających z umowy;

  2. kontakt z Użytkownikiem, celem potwierdzenia rezerwacji, ustalenia szczegółów lub dokonania jej zmiany, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – nie dłużej, niż do zakończenia realizacji umowy lub wygaśnięcia roszczeń Administratora wynikających z umowy;

  Dane osobowe podane w formularzu zamówienia

  1. obsługa formularza zamówienia, co jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – nie dłużej, niż do zakończenia realizacji umowy lub wygaśnięcia roszczeń Administratora wynikających z umowy;

  2. kontakt z Panią/Panem, celem potwierdzenia zamówienia, ustalenia szczegółów lub dokonania zmian, zgodnie z podanymi przez Panią/Pana danymi do kontaktu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – nie dłużej, niż do zakończenia realizacji umowy lub wygaśnięcia roszczeń Administratora wynikających z umowy;

  Dane osobowe podane w treści wiadomości lub rozmowie telefonicznej:
  obsługa adresów i numerów telefonu służących Użytkownikom do kontaktu z Administratorem - co stanowi usprawiedliwiony cel na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – nie dłużej niż wymaga tego realizacja powyższego celu lub okres przedawnienia roszczeń.

  Przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną
  promocja działalności Administratora – tylko w zakresie zgody wyrażonej przez Użytkownika, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO – nie dłużej niż do wycofania zgody, a maksymalnie przez 12 miesięcy;

  Dane osobowe na platformie Facebook
  prowadzenie fanpage pod nazwą „mala.szwajcaria” na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook Inc., w tym m.in.
  o w celu udzielenia odpowiedzi na pytania przesłane w wiadomości prywatnej lub na korespondencję zawartą w komentarzach pod postami, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f. RODO;
  o analitycznych, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f. RODO;
  przez okres prowadzenia przez Administratora fanpage.

  Dochodzenie roszczeń

  1. ustalanie, dochodzenie, egzekucja lub obrona przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – do zakończenia wszczętego postępowania, nie dłużej, niż do czasu wygaśnięcia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata;

  2. rozpatrywanie reklamacji, co stanowi czynność niezbędną do wykonania umowy której stroną jest Użytkownik na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO lub też, w zależności od okoliczności, uprawniony interes Administratora polegający na konieczności weryfikacji należytej realizacji zobowiązań na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO - do zakończenia postępowania, nie dłużej, niż do czasu wygaśnięcia roszczeń;

  3. udostępnianie danych osobowych Użytkowników uprawnionym organom, w związku z dochodzeniem roszczeń przez osoby trzecie lub prowadzeniem postępowań w ramach kompetencji tychże organów (np. organy administracyjne) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO - do zakończenia wszczętego postępowania, nie dłużej, niż do czasu wygaśnięcia roszczeń;


 2. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

  1. Administrator może udostępniać dane osobowe Użytkownika podmiotom trzecim (odbiorcom), które świadczą na rzecz Administratora usługi informatyczne, serwisowe, marketingowe, księgowe, hostingowe, prawne lub finansowe. Administrator zobowiązuje każdy podmiot, z którym współpracuje, do utrzymywania poziomu ochrony danych Użytkownika, uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności Użytkownika w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

  2. W przypadku skierowania żądania, Administrator udostępnia dane osobowe uprawnionym organom administracyjnym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

  3. Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane przez Administratora poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE
 1. PRAWA UŻYTKOWNIKA
  Użytkownik powinien realizować wymienione poniżej prawa wysyłając e-mail lub dokument sporządzony w formie zwykłej pisemnej oraz umożliwiając swoją identyfikację. Administrator dopuszcza możliwość realizowania przedmiotowych praw na żądanie zgłoszone w formie ustnej, gdy możliwa będzie bez wątpliwa identyfikacja Użytkownika. Użytkownikowi na gruncie RODO, przysługuje prawo:

  • dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO);
   W szczególności, Użytkownik ma prawo uzyskać informacje o celach, kategoriach lub podstawie przetwarzania jego danych osobowych, o odbiorcach tych danych, okresie przechowywania lub o prawach przysługujących mu na podstawie RODO.

  • żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO);
   Użytkownik, w razie powzięcia informacji, że Administrator przetwarza nieprawidłowe dane osobowe Użytkownika, może wezwać Administratora do ich poprawy lub uzupełnienia.

  • żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”, art. 17 RODO);
   Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych, jeśli cel ich przetwarzania został zrealizowany lub została skutecznie wycofana zgoda na przetwarzanie danych osobowych i nie istnieje inna podstawa ich przetwarzania.

  • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO);
   Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych, co może uniemożliwić lub niekorzystnie wpłynąć na korzystanie z usług lub niektórych funkcji Serwisu.

  • przenoszenia danych osobowych (Użytkownik ma prawo otrzymać swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, uniwersalnym formacie, nadającym się do odczytu na powszechnie stosowanym sprzęcie mobilnym lub komputerowym, art. 20 RODO);

  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RODO);
   W razie uznania zasadności sprzeciwu, dane osobowe Użytkownika zostaną usunięte.

  • złożenia skargi do organu nadzorczego w razie stwierdzenia, że Państwa dane są przetwarzane przez Administratora niezgodnie z RODO.
   Organem Nadzorczym w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2.
   Administrator udziela dodatkowych informacji odnośnie skorzystania z powyższych praw, w odpowiedzi na zapytania kierowane pod adres e-mail: restauracja@malaszwajcaria.pl, w terminie do 14 dni od daty doręczenia mu żądania.

 2. PRAWO COFNIĘCIA ZGODY (art. 7 ust. 3 RODO)

  • W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, przesyłając wiadomość zawierającą niezbędne dane, na adres e-mail: restauracja@malaszwajcaria.pl

  • Cofnięcie zgody ma skutek od momentu jej wycofania pod warunkiem braku wątpliwości co do tożsamości Użytkownika. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  • Cofnięcie zgody nie wywoła żadnych negatywnych konsekwencji dla Użytkownika, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem Administrator może świadczyć jedynie za zgodą.

 3. DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
  Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić lub utrudnić świadczenie niektórych usług przez Administratora, w tym m.in.: prawidłowe działanie Serwisu, dogodny dostęp do treści Serwisu, odpowiedź na zapytanie skierowane do Administratora, dokonanie rezerwacji lub zamówienia.

PLIKI COOKIES
 1. Korzystanie z Serwisu oznacza, że Użytkownik wyraził zgodę na wykorzystanie przez Administratora plików cookies (ciasteczek), zgodnie z art. 173 ust. 1 pkt 2) UPT.

 2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu (n.p.: smartfon, komputer, tablet) i przeznaczone są do lepszego wykorzystania potencjału Serwisu. Administrator wykorzystując cookies nie gromadzi danych personalnych Użytkowników typu imię, nazwisko, adres e-mail czy numer telefonu.

 3. Administrator zbiera i przetwarza informacje zawarte w plikach cookies w sposób automatyczny.

 4. Cookies zazwyczaj zawierają następujące informacje:
  • publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer Użytkownika);
  • nazwę stacji Użytkownika - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP o ile jest możliwa,
  • czas nadejścia zapytania,
  • pierwszy wiersz żądania HTTP,
  • kod odpowiedzi HTTP,
  • liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) - w przypadku gdy przejście do strony Urzędu nastąpiło przez odnośnik,
  • informacje o przeglądarce Użytkownika,
  • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.

 5. Serwis wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies:
  • pliki cookies „stałe” lub „funkcjonalne” - umożliwiają „zapamiętanie” preferowanych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp. Są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia;
  • pliki cookies „sesyjne” lub „tymczasowe”, związane z sesją pozostają w przeglądarce tylko przez czas sesji, tzn. do momentu wyjścia z danej witryny;
  • pliki cookies indywidualne – zawierające dane wprowadzone przez Użytkownika (ang. User input cookies);
  • pliki cookies „wydajnościowe” - umożliwiają zbieranie przez Administratora informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  • pliki cookies zapewniające bezpieczeństwo w trakcie korzystania z Serwisu m.in. wykorzystywane przez Administratora do wykrywania nadużyć dotyczących uwierzytelniania w Serwisie (ang. user centric security cookies);
  • pliki cookies „niezbędne” - umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w Serwisie, m.in. cookies konieczne dla usług, które wymagają uwierzytelniania Serwisie;
  • pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym:
  • stosowane przez Facebook - tj. podmiot, któremu powierzyliśmy przetwarzanie danych osobowych – w celu realizacji badań oglądalności Serwisu oraz w celu prowadzenia analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkowników, w tym tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu;
  • Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google – tj. podmiot, któremu Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych - w celu prowadzenia analizy sposobu korzystania z Serwisu przez użytkownika, w tym tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu).
  • pliki cookies „marketingowe” – umożliwiające:
  • wyświetlanie treści marketingowych niezależnych od preferencji Użytkownika (w tym reklama standardowa);
  • wyświetlanie treści marketingowych odpowiadających zainteresowaniom (reklama behawioralna);

 6. Pliki cookies zamieszczone i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Administratorem reklamodawców, dostawców usług informatycznych, kontrahentów lub partnerów (dotyczy to np. podmiotów świadczących usługi statystyk Google Analytics, usługi reklamowe Google Ads, Google reCAPTCHA, remarketingu, podmiotów powiązanych z Facebook).

 7. Zazwyczaj oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może jednak dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) urządzenia końcowego Użytkownika, np.:
  • przeglądarka Internet Explorer;
  • przeglądarka Microsoft EDGE;
  • przeglądarka Mozilla Firefox;
  • przeglądarka Chrome;
  • przeglądarka Safari;
  • przeglądarka Opera

 8. Oprogramowanie urządzenia końcowego (przeglądarka) często zapewnia możliwość:
  • trwałego wyłączenia opcji pobierania i zapisywania plików cookies do pamięci urządzenia końcowego;
  • tymczasowego skorzystania z trybu podwyższonej prywatności przeglądarki (przeglądanie w trybie prywatnym, tzw. Incognito), w którym przeglądarka nie zapamiętuje plików cookies a więc informacji na temat odwiedzanych witryn internetowych, ustawienia stron, status logowania czy danych używanych przez wtyczki (np. Adobe Flash).
   Szczegóły wyboru opisanych powyżej opcji dostępne są w instrukcji obsługi oprogramowania, w zależności od rodzaju i wersji przeglądarki, informacja ta może być umieszczona w innym miejscu. Wybór jednej z opisanych powyżej opcji, może niekorzystnie wpłynąć na funkcjonowanie Serwisu lub uniemożliwić korzystanie z niego, za co Administrator nie ponosi odpowiedzialności.

 9. Za pomocą cookies, na wykorzystanie których Użytkownik wyraża zgodę, zachodzi proces zautomatyzowanego podejmowania decyzji (profilowania). Profilowanie dotyczy w szczególności treści wyświetlanych Użytkownikowi lub sposobu działania Serwisu. Konsekwencją niewyrażenia lub wycofania zgody na przetwarzanie cookies warunkujących poprawne funkcjonowanie Serwisu (w tym bezpieczeństwo), mogą być problemy z działaniem Serwisu (m.in.: złożeniem zamówienia lub dokonaniem rezerwacji).

 10. Administrator nie odpowiada za politykę prywatności oraz sposoby zabezpieczania danych osobowych na stronach internetowych, do których odnośniki umieszczone są na stronach Serwisu.

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

 1. Wszelkie zmiany Polityki prywatności spowodowane zmianami przepisów prawa lub związane ze zmianami oferty usług dostępnych w Serwisie bądź rozwojem funkcjonalności Serwisu będą niezwłocznie komunikowane Użytkownikom poprzez ogłoszenie zamieszczone w Serwisie.
 2. Zmiany określone powyżej będą obowiązywać w terminie do 14 dni od daty zamieszczenia informacji chyba, że inny termin będzie wynikał z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.